O ENERGIÍCH MUŽE A ŽENY...

01.12.2018 19:13
JESHUA prostřednictvím PAMELY KRIBBE...
 
Dnes by som rád hovoril o téme, ktorá siaha ďaleko do Vašej histórie:
energiách muža a ženy. Tieto energie sú dvoma stránkami Jedného.
Preto nie sú skutočne protikladné alebo dualistické, sú jedno, sú
dvoma tvárami jednej energie.
 
Mužská energia je aspekt, ktorý je zameraný na vonkajšok. Je to tá
časť Boha alebo Ducha, ktorá riadi vonkajší prejav, ktorá núti Ducha
zhmotňovať sa a brať podobu. Mužská energia preto pozná silnú
tvorivú silu. Pre mužskú energiu je prirodzené byť vysoko sústredený
a orientovaný na ciele. Týmto spôsobom mužská energia tvorí
individualitu. Mužská energia vám umožňuje oddeliť sa od Jedného,
od Celku a stáť samostatne a byť konkrétnym jednotlivcom.
Ženská energia je energia Domova. Je to energia Prvotného Zdroja,
prúdiace Svetlo, čisté Bytie. Je to energia, ktorá sa ešte neprejavila,
vnútorná stránka veci. Ženská energia je vše-zahŕňajúca a oceánska,
nerozlišuje ani neindividualizuje.
 
Teraz si predstavte energiu ženy, ktorá si uvedomuje v sebe určitý
pohyb, mierny nepokoj, túžbu po … načiahnutí sa, mimo svojich
hraníc, pohybe mimo seba, aby získala skúsenosti. Je tam túžba po
niečom novom, po dobrodružstve! A potom k nej príde energia, ktorá
odpovedá na túžbu. Je to mužská energia, ktorá chce slúžiť a pomôcť
jej prejaviť sa v hmote, vo forme. Mužská energia určuje a tvaruje
ženskú energiu a ich spoluprácou môže celková suma energií
nadobudnúť úplne nový smer. Môže byť vytvorená nová skutočnosť, v
ktorej môže byť všetko preskúmané a vyskúšané, vo večne meniacich
sa podobách prejavu.

Tanec mužského a ženského rodí meniace sa výjavy stvorenej reality,
vášho stvorenia. Je to divadlo veľkej krásy, v ktorom sa mužská a
ženská energia spolu navzájom uctievajú a oslavujú svoju spoluprácu
a hravé spájanie. A takto to má byť.
 
Mužská a ženská energia patria dohromady, sú dvoma aspektami
Jedného a spolu oslavujú radostný prejav, ktorým Stvorenie má byť.
Bolo povedané, že v konečnom uvedomení si toho kto ste, jediná
Pravda na ktorej záleží je: JA SOM. A v tejto mystickej mantre sa
práve tieto dva aspekty zlúčia. V JA je mužská energia, v SOM je
ženská energia. JA je zužujúce, rozlišujúce. Dáva zámer, dáva smer,
individualizuje sa: JA, nie druhý, JA. A potom SOM. SOM je
oceánske, vše-zahŕňajúce. Odráža oceán Domova, ženská energia,
nevyčerpateľný zdroj, ktorý nepozná žiadne hranice, žiadne
rozlišovanie. Prúdiaci a spájajúci aspekt s jadrom ženskej energie.
V JA SOM sa mužská a ženská energia dávajú dokopy a blažene
spájajú svoje energie.
 
V dejinách ľudstva a dokonca skôr ako ľudstvo existovalo, vznikol
konflikt medzi maskulínnym (mužským, pozn. prekl.) a femínnym
(ženským, pozn. prekl.). Nepôjdem teraz k pôvodu tohto konfliktu. Ale
vo vašej minulosti je odďaľovanie mužskej a ženskej energie, takže
teraz sa javia ako protikladné sily. Symbol jin-jang znázorňuje
skutočnú situáciu veľmi dobre. V maskulínnom je vždy jadro femínne
a vo femínnom je jadro maskulínne, práve ako je biely bod na čiernom
a čierny bod na bielom. Ale v priebehu dejín bola táto mystická
Jednota maskulínneho a femínneho zabudnutá a tieto energie sa stali
vzájomne protikladnými ako čierna a biela. Na pozadí ležiaca Jednota
už nebola ďalej rozoznávaná.
 
Práve teraz sa nachádzate v poslednej fáze tohto historického
konfliktu, v ktorom hrala mužská energia úlohu páchateľa po mnohé
storočia. Mužská energia dlho hrá úlohu, v ktorej utláča, mrzačí a ničí
ženskú energiu. Nebolo to tak vždy. Boli časy, v ktorých mala ženská
energia navrch a neoprávnene manipulovala a ovládala mužskú
energiu. Ale tým časom je koniec. V určitom bode nadobudol spor istý
obrat a úlohy páchateľa a obete boli vymenené. Mužská energia bola u
moci už po dlhý čas a zneužila túto moc takým spôsobom, že ženská
energia bola zoslabená a nerozoznáva už integritu svojej Bytosti.
Kedykoľvek sú maskulínne a femínne v spore, je rozklad oboch
nevyhnuteľný. Tam kde sa femínne stáva stále viac obeťou a stráca sa
v seba-popieraní, maskulínna energia sa stratí v bezohľadnom násilí a
druhu agresie, ktorú poznáte z mnohých vojen vo vašej minulosti.
Maskulínne a femínne na sebe vzájomne závisia.

Keď proti sebe navzájom bojujú, následky sú katastrofálne. Ale časy
sa menia. Od 19-ho a 20-ho storočia získava ženská energia späť svoju
silu a vystupuje nad úlohu obete. Toto vzkriesenie vychádza z hĺbky
femínnej energie. Konečne dosiahla vonkajšiu hranicu svojho sebapopierania.
V tomto bode pozrela sebe do tváre a vyhlásila: ďalej to
už nejde.
 
Mimochodom, takto to vždy chodí v dynamike medzi obeťou a
páchateľom. Zmena začne, keď obeť odmietne viac znášať. Páchateľ
môže ľahko zostať zavesený na svojej úlohe dlhšiu dobu, pretože on
má menej dôvodov prestať. Zvrat nastane, keď obeť odmietne viac
znášať a konečne si vezme späť svoju silu. Vo všetkých situáciách
útlaku, napríklad žien v ich rodine alebo v spoločnosti, skutočný
okamih zmeny nastáva, keď žena – alebo femínna energia v osobe –
rozhodne pre seba: Nebudem toto už ďalej znášať. Vtedy sa naozaj
začína diať zmena. Vonkajšie merítka sú zbytočné, kým nenastane
tento okamih.
 
Ženská energia sa vynorila a jej hviezda stúpa. Vlastne
najnaliehavejšou záležitosťou v tejto dobe a veku je premena mužskej
energie!! Teraz nastal čas pre nové určenie mužskej energie. Mohol by
som jednoducho tento channeling nazvať „znovuzrodenie mužskej
energie“. Preto chcem zdôrazniť, že ženská energia môže znova
kvitnúť len v zjednotení s vyspelou a vyváženou mužskou energiou.
Ženská energia v minulom storočí a dokonca aj predtým znovu získala
svoju moc a silu. Začala kvitnúť novým, vyváženejším spôsobom.
Napriek nerovnosti medzi pohlaviami, ktorá je stále prítomná vo vašej
spoločnosti, vzostup ženskej energie je nezastaviteľný. Avšak ženská
energia nemôže dosiahnuť plnú silu a vitalitu bez spolupráce s
mužskou energiou. Toto platí pre kolektívnu úroveň rovnako ako pre
individuálnu. Ženská energia nemôže dosiahnuť svoj posledný
prielom bez podpory a spojenia s mužskou energiou. Toto nie je kvôli
slabosti prítomnej v ženskej energii. Je to kvôli samotnej podstate
mužskej a ženskej energie: skutočnosť, že sú prepletené a svoj
najjasnejší potenciál môžu naplniť len v spolupráci. Toto je dôvod
prečo je teraz nevyhnutné aby sa mužská energia pretvorila a vydala
do nového!
 
Keď sa pozriete na hru medzi mužskou a ženskou energiou na
kolektívnej úrovni, ženská energia je teraz v pozícii čakania. Ona
čaká. V súčasnosti prebieha boj v kolektívnej mužskej energii medzi
starým a novým. V kolektívnej mužskej energii sa zdvíha nová vlna
energie, ktorá si váži ženskú energiu. Táto nová vlna mužskej energie
sa chce spojiť so ženskou a spolu s ňou vstúpiť do Nového Veku. Ale
zároveň je staršia vlna mužskej energie stále aktívna a snaží sa odolať.
Táto energia jasne pracuje v sérii teroristických útokov, ktoré sa udiali
po celom svete. Mužská energia v tejto starej úlohe bezcitného
agresora v nich ukazuje svoju odpornú stranu. V tých, ktorí páchajú
tieto hrozné útoky sú veľmi temné emócie: agresia, hnev a súčasne
úplná bezmocnosť a bezradnosť. Je to spôsobené touto úplnou
bezradnosťou, že sa uchýlia k najbrutálnejším a najničivejším druhom
prejavenia sily. Táto mužská energia, o ktorej hovoríme je vo svojich
smrteľných mukách. Vníma že kolektívne prebiehajú dôležité zmeny a
že ľudstvo je na prahu Nového Veku.
 
Jeden z problémov, ktorým teraz čelíte, kým rastiete smerom k
vyváženejšej spolupráci medzi mužom a ženou, je ako sa vysporiadať
s týmto druhom nemilosrdnej energie. Čo urobíme s touto starou
mužskou energiou, ktorá sa pri svojom páde snaží vytvoriť tak veľa
spúšte a skazy, ako je to len možné? Dovoľte, aby som vám povedal
toto: jej pád je skutočnosť. Tento zápas stará mužská energia
prehrala, ale nevzdá sa ľahko a bude odporovať do úplného konca
agresiou a nemilosrdnými pokusmi o nadvládu.

Mnoho bude záležať na tom, aký bude vnútorný kolektívny postoj k
týmto agresorom. Vpustíte hnev a bezmocnosť do vášho vlastného
energetického poľa ako reakciu na násilné činy? Potom sa otvoríte
energetickému poľu agresorov. Práve v okamihu, keď sa cítite
premožení hnevom a zášťou voči nim, dosiahli svoj cieľ. VY ste
potom nasatí do ich energetickej vibrácie a budete chcieť tiež zabiť:
zabiť vrahov nevinných. Toto všetko je veľmi dobre pochopiteľné, ale
je podstatné si uvedomiť, čo sa tu deje. Akonáhle sa zdvíhajú
intenzívne emócie, je múdre urobiť si prestávku, v tichu. Vráťte sa do
tichej, poznajúcej časti vás a spýtajte sa: čo sa tu naozaj deje? Je to
teraz všetko o vašej múdrosti a rozlišovaní, vašej schopnosti vidieť
cez veci a cítiť čo je naozaj v stávke. Svet neprevezmú teroristické
sily, stará mužská energia poslúžila vo svojej dobe a hodina jej smrti
je na dosah.
 
Najdôležitejšiu správu, ktorú o terorizme, tomto prejave starej
mužskej agresie mám, je: zostaňte vedomí! Nenechajte sa vyviesť zo
stredu emóciami bezmocnosti, t.j. stávaním sa obeťou. Vedzte, že
nikoho sa táto agresívna energia nedotkne, ak si ju nevpustí do svojho
energetického poľa. Ak nereagujete na hnev a nenávisť,
nepritiahnete si ich k sebe. Budete v bezpečí a chránení vašim
vlastným Svetlom.
 
Teraz by som rád venoval pozornosť viac svetskej individuálnej
úrovni, úrovni na ktorej sa vysporiadavate s mužskými a ženskými
energiami vo vás samotných. Pretože na individuálnej úrovni rovnako
prebiehal boj medzi mužskými a ženskými energiami. Všetko, čo sa
deje kolektívne odzrkadľuje procesy na individuálnej úrovni.
Na ilustráciu dôležitosti rovnováhy medzi femínnym a maskulínnym
na individuálnej úrovni pohovorím o energetických centrách v
každom človeku, ktoré sa tiež volajú čakry. Je ich sedem, o ktorých
teraz viete a tieto sú umiestnené pozdĺž chrbtice, od kostrče po
korunu. Stručne prejdem každú čakru, aby som vám ukázal, že sú
všetky charakterizované prevládajúcim buď mužským alebo ženským
druhom energie.
 
Kostrčová (koreňová) čakra je energetické centrum, ktoré vás spája so
Zemou. Energia v tejto čakre siaha do Zeme a umožňuje vám prejaviť
energiu vašej duše vo fyzickej podobe na hustej, hmotnej úrovni
reality. Pri pohľade na načahujúci sa a prejavujúci druh energie v
čakre kostrče ju môžete nazvať prevažne mužská čakra. Čakra nikdy
nie je úplne mužská alebo ženská, ale je možné povedať, že mužská
energia tu má hlavné slovo.
 
Druhá čakra sa nazýva pupočná čakra a je to centrum emócií. Toto
centrum vám umožňuje zažívať pocity, zmeny nálad, v skratke všetky
výšiny a hlbiny emocionálneho života. Je to vnímajúce centrum. Preto
ho volám ženské centrum, čakra v ktorej prevláda ženský prúd
energie.
 
Tretia čakra, tiež nazývaná solar plexus, je centrum činnosti a
tvorenia. Toto je centrum, ktoré vysiela a umožňuje energii, aby sa
prejavila vo fyzickej realite. Môžete ho prirovnať k Slnku, výron
lúčov a sila žltého slnečného svetla (prirodzená farba tretej čakry je
žltá).V solárnom plexe sú vaše myšlienky, nápady a túžby premenené
na vonkajší prejav. Je to čakra činov a vonkajšieho vyjadrenia. Je to
tiež sídlo ega, mieniac tým pozemskú osobnosť, bez negatívnych
dôsledkov. Prevládajúca energia je mužská.
 
Srdcová čakra je receptívne centrum ako pupočná čakra a má zvláštnu
schopnosť spojiť rôzne prúdy energie. Je to centrum, v ktorom sa
spájajú energie nižších troch čakier (pozemská realita) a vyšších troch
čakier (kozmická realita). Srdce je most medzi mysľou (hlava) a
emóciami (brucho). Zo srdca ste tiež schopní sa spojiť s druhými a
presiahnuť seba. Srdce presahuje hranice ega a umožňuje vám cítiť
jednotu s čímkoľvek mimo vás, dokonca so Všetkým Čo Je. Srdcová
čakra je brána do energie Domova. Je to jasne centrum spojenia a je
preto prevažne femínne.
 
Krčná čakra je mužská. V tomto centre vnútorné podnety, nápady a
pocity dostávajú tvar prostredníctvom reči, plaču, smiechu, spevu,
kriku atď. Tu je vnútorný život prejavený na vonkajšok
komumináciou cez hlas a cez jazyk. Toto centrum vám umožňuje
urobiť váš vnútorný život známy ostatným pomocou fyzických
signálov: slov, zvukov, konceptov. Je to centrum prejavu, ktoré vám
umožňuje zamerať vašu energiu von do fyzickej roviny. Je to tiež
centrum tvorivosti.
 
Šiesta čakra tiež nazývaná „tretie oko“, ktorá je umiestnená v strede
vašej hlavy, je znova femínna. Táto vníma mimozmyslové, intuitívne
dojmy a presahuje hranice fyzického (päť fyzických zmyslov). Je to
sídlo jasnozrivosti, jasnocítenia, atď. Prostredníctvom tohto centra
môžete cítiť energiu niekoho iného – emócie, bolesti, radosti – ako
svoje vlastné. S touto schopnosťou empatie presahujete hranice ega a
spájate sa s „tým čo nie ste vy“.
 
Konečne je tu korunná čakra, na vrchole hlavy. Táto čakra nie je
mužská ani ženská. Alebo môžete povedať je oboje. V tejto čakre
vystupujete nad dualitu mužského a ženského. Korunná čakra je
zaujímavá kombinácia oboch energií. Keď je táto čakra v rovnováhe,
je vedomie v nej v stave vnímania rovnako ako vysielania. Je tu
načahovanie sa „nahor“ do iných dimenzií, kde hľadá duchovný
význam alebo podporu, alebo do hlbších úrovní Seba. A súčasne tu je
tichá a ničím nerušená vnímavosť, poznanie, že odpovede prídu v
pravý čas. Je to druh vedomia, ktoré je zároveň vysoko sústredené a
vysoko vnímavé. V tomto „stave mysle“ sa priblížite veľmi blízko k
Jednote, ktorá leží na pozadí mužských a ženských energií, energii
Ducha alebo Boha.
 
Načrtol som teraz veľmi zhruba pohyb mužských a ženských
energetických prúdov cez energetické telo ľudskej bytosti. Teraz
chcem hovoriť podrobne o nižších troch čakrách. Toto sú čakry,
ktoré sú najviac spojené so Zemou, ktoré sa najviac podieľajú na bytí
v pozemskej ríši. Táto oblasť nižších troch čakier má najvyššiu
dôležitosť vo vašej vnútornej ceste liečenia, pretože v tejto oblasti
ležia najhlbšie traumy a emocionálne jazvy.
 
Často cítite, že ste pozemské bytosti otvárajúce sa duchovnu. Ale my
to vidíme z opačnej strany. VY ste duchovné bytosti, otvárajúce sa
Zemi. Zem je brilantné miesto, skrytý diamant, ktorý ešte len odhalí
svoju pravú krásu. Zem je Krajina Zasľúbená!
 
Nebo je vaše rodisko. Ale vy sa nevrátite do stavu vedomia, ktorý si
pamätáte ako „Domov“ alebo „Nebo“, do stavu čisto duchovného
bytia. Dobrodružstvo Stvorenia vás privádza na nové miesto, VY sa
stále rozširujete a postupujete v ústrety úplne novému druhu vedomia.
(Hovorili sme o tom v poslednej kapitole série o Pracovníkoch Svetla).
Zem je podstatnou časťou tejto Cesty.
 
Avšak vo vašom prejave na Zemi a vašich pokusoch prejaviť sa tam,
ste utrpeli mnoho bolesti. Takmer všetci máte vážne emocionálne rany
v troch nižších čakrách spôsobené skúsenosťami odmietnutia, násilia a
opustenia. Toto sa mohlo stať v minulých životoch, rovnako ako v
tomto živote. Takmer všetky energetické bloky v horných čakrách sa
vzťahujú k emocionálnym bolestiam v nižších troch čakrách.
Poviem najprv niečo o čakre kostrče. Vaše spojenie so Zemou sa stalo
emocionálne zaťaženým, hlavne pre Pracovníkov Svetla. Keďže ste sa
stretli počas mnohých životov so závažným odporom, je vo vás
mnoho strachu a obáv, keď dôjde na to, aby ste sa naozaj uzemnili.
Uzemnenie sa znamená byť plne prítomní vo vašich pozemských
telách a vyjadrovanie vašej najvnútornejšej inšpirácie v hmotnej
realite. O odpore k tomu, aby ste sa uzemnili sme hovorili skôr (v sérii
o Pracovníkoch Svetla). Má to čo do činenia hlavne s tým, že „ste iní“
a ste za to odmietaní.
 
V druhej čakre, emočnom centre, ste boli tiež hlboko ovplyvnení
zážitkami ohrozenia alebo opustenia (doslovne alebo emocionálne) a
tým, že ste boli prísne obmedzení vo vašom seba-vyjadrení.
Týmito traumatickými záťažami v nižších dvoch čakrách je solar
plexus tiež ťažko ovplyvnený. Solar plexus súvisí so životnou silou,
tvorivou energiou a silou. Poznáte málo príkladov toho čo znamená
pravá sila. Týmto mám na mysli silu, ktorá nie je agresívna ani
deštruktívna. V čakre solar plexus často vidíte, že sa osoba sebaprejavuje
buď agresívnym, kontrolujúcim spôsobom alebo utlmeným,
príliš skromným spôsobom. Oba spôsoby sú výsledkom na pozadí
ležiacich pocitov bezmocnosti, prameniacich z poranenej prvej a
druhej čakry. V tretej čakre je to všetko o nájdení vyváženého spôsobu
nakladania s mocou a ovládaním, je to o vyváženom egu.
Ego je v poriadku! Ego má správny význam, dáva zámer vášmu
vedomiu, ktorý vám umožňuje tvoriť a prejavovať sa ako samostatné
indivíduum, ktorým ste. Áno, vy ste časťou väčšieho celku, ale ste tiež
„JA“, oddelené a odlíšené od kohokoľvek iného. Ego je nevyhnutný
doplnok duchovnej časti vás, ktorá presahuje „JA“. Energia ega je
úplne úctihodná a odôvodnená v energetickej realite, ktorú žijete.
 
Pravá sila je v radostnom zosúladení ega s Duchom.
Oblasť nižších troch čakier je najdôležitejšou oblasťou v seba-liečení
a vnútornom raste. Najväčšou duchovnou výzvou pre vás teraz je
postarať sa o túto zranenú oblasť vo Vás. Meditácia na presiahnutie
fyzickej reality alebo spojenie sa s eluzívnymi (éterickými, prchavými,
pozn. prekl.) kozmickými úrovňami nie je teraz vašim hlavným
cieľom. Vašim cieľom je dať Vaše najnežnejšie pochopenie a
milujúcu podporu tomu ublíženému vnútornému Dieťaťu vo Vás a
obnoviť jeho krásu a hravosť. Toto je Vaša duchovná Cesta, tu leží
najväčší poklad. Staranie sa a rešpektovanie Vašej ľudskej stránky,
Detskej časti vás, je Vaša Cesta k božskému Súcitu a Osvieteniu.

Rád by som upriamil Vašu pozornosť na skutočnosť, že v tejto
energetickej oblasti sú dve z troch čakier považované za mužské. Toto
ukazuje, že hlavne so zreteľom na mužské energie v každom z Vás
musí byť vykonanej mnoho liečebnej práce. Preto moja správa pre vás
teraz znie: liečte mužskú energiu v sebe! Femínna energia sa v
mnohých smeroch obnovuje a získava silu potrebnú na to, aby sa
mohla vyjadriť naplno a prekrásne. Ženské vlastnosti ako intuícia,
vnímavosť a prepojenosť sú oceňované viac a viac, individuálne
rovnako ako kolektívne. Ale nie je také jasné ako vlastne naozaj
vyzerá vyvážená mužská energia. Mužská energia sa akosi stratila vo
falošných obrazoch toho čo to znamená „byť mužom“, stereotypoch,
ktoré vždy skončia v sile cez agresiu. Je životne dôležité rozoznať a
vyjadriť pravú prirodzenosť mužskej energie. Ženská strana teraz
potrebuje vyváženú mužskú energiu, aby bola schopná naozaj naplniť
svoju úlohu. Ženská energia čaká nie len na kolektívnej úrovni, ale
tiež na individuálnej úrovni. Ženská energia sa dostáva von zo svojej
úlohy obete, znova získava svoju seba-úctu a chce sa teraz prejaviť
mocne a radostne prostredníctvom znovuzjednotenia s mužom.
Takže čo teda je sila vyváženej mužskej energie? Toto platí pre
mužské energie v mužoch rovnako ako v ženách.
 
V prvej čakre vyliečená a vyvážená mužská energia vedie k seba-
uvedomeniu. Mužská energia už viac nemusí bojovať a zápasiť, je
prejavená cez seba-vedomie. Prítomnosť, t.j. byť úplne prítomný s
celou vašou dušou je podstatná vlastnosť prvej čakry. Byť prítomný
seba-vedome znamená zostať si vedomý seba, zostať vystredený,
nestratiť sa v názoroch, očakávaniach alebo potrebách niekoho iného.
Je to o nájdení rovnováhy medzi spájaním sa s ostatnými a bytím
samým sebou. Vyvážená mužská energia v čakre kostrče vám
umožňuje ostať vystredeným a vedomým si seba, kým jednáte s
druhými a vonkajším svetom.

Je to veľmi podstatné vyvinúť si takúto kvalitu seba-vedomia, pretože
bude chrániť a sprevádzať vašu ženskú energiu. Ženská energia má
prirodzene sklon spájať sa s druhými (inými živými bytosťami) a byť
prítomný s druhým starajúcim sa a živiacim spôsobom. Mužská
energia vytvára hranice a pomáha nájsť rovnováhu medzi dávaním a
prijímaním. S ohľadom na prúdiace, spájajúce sa ženské energie,
mužská energia v najnižšej čakre napĺňa úlohu kotvy a chrbtovej kosti.
Je to bod príchodu Domov k sebe, bod uvoľnenia uzlov k iným
energiám, s ktorými ste sa spojili.
 
Solar plexus alebo tretia čakra napĺňa rovnakú úlohu odlišným
spôsobom. Táto čakra je, ako som povedal predtým, energetické
centrum ega. Stále máte ťažkosti s týmto konceptom ega. Hlavne
medzi dušami Pracovníkov Svetla je sklon pozerať na dávajúce, sebapresahujúce
energie v ľudskej bytosti ako na „vyššie“. Ale tak to nie
je. Vy žijete vo svete, kde sa dve energie spolu hrajú a tvoria stavebné
kamene Stvorenia. Jedna má sklon spájať sa a hľadať Jednotu, druhá
tvorí oddelenosť a individualitu. A druhá energia je rovnako živá a
hodnotná ako prvá.
 
Je dôležité nastoliť mier v mužskej energii, objať vašu individualitu,
vašu jedinečnosť, vaše „JA-stvo“. Existuje základná „samotnosť“ v
živote, ktorá nemá nič spoločné s osamelosťou, ale má všetko
spoločné s tým, že ste „JA“, jedinečný jedinec. Objatie tejto
samotnosti nestojí v ceste zažívaniu hlbokého spojenia s druhými. Ak
skutočne objímete svoju individualitu, stanete sa mocnými,
nezávislými a tvorivými jedincami schopnými zdieľať svoju energiu
hlboko s kýmkoľvek alebo čímkoľvek, pretože sa nebudete báť, že v
tom stratíte seba alebo sa vzdáte vašej individuality.

Mužská energia solárneho plexu vám pomáha stať sa naozaj tvorivými
a mocnými. To je to na čo ženská energia vo vás čaká. Vaša v srdci
pociťovaná inšpirácia sa chce dať poznať na hmotnej úrovni, chce
vyjsť von veľmi pozemským spôsobom a priniesť posolstvo Lásky a
Harmónie na Zem. Ženská energia je nositeľ Nového Veku, ale
potrebuje vyváženú mužskú energiu, aby sa mohla naozaj prejaviť a
zapustiť korene do hmotnej reality. To je dôvod, prečo je tak dôležité,
aby boli energie prvej a tretej čakry vyliečené.
 
Energia zdravého ega, vyliečeného solárneho plexu, je seba-dôvera. V
prvej čakre to je seba-vedomie, v tretej čakre je to seba-dôvera. Toto
nie je druh arogancie, ktorú vidíte v nafúkanom egu. Je to jednoducho
o dôvere v seba: „Cítim, že to dokážem!“ Je to byť si vedomý Vašej
vlastnej najhlbšej inšpirácie, Vašich vlastných tvorivých schopností, a
potom primerané jednanie. Nech Vaše energie prúdia von z Vás,
dôverujte svojim prirodzeným nadaniam a darom, dôverujte tomu kto
ste a ukážte seba svetu! Hlavne pre vás Pracovníci Svetla, ktorí nesiete
toľko vnútorného Poznania a Múdrosti, teraz je čas, aby ste sa ukázali
a neskrývali už nikdy viac. Je čas. Toto je váš cieľ a v tomto nájdete
svoje najväčšie naplnenie.
 
Uzavrite mier s mužskou energiou v sebe.
Nezaváhajte a postavte sa za seba, aby ste prijali hojnosť, dobre sa o
seba postarali. Buďte egoistický, v čistom a neutrálnom zmysle slova.
Vy ste ego, ste jedinec. Nemôžete a nemusíte byť odpúšťajúci a
chápajúci po celý čas. Nie je duchovné znášať všetko a hocičo. Jasne
sú chvíle, v ktorých musíte povedať „nie“ alebo dokonca „zbohom“ a
neustúpiť z toho kto ste. Urobte to bez viny alebo strachu a cíťte ako
vás mužské energie seba-vedomia a seba-dôvery posilňujú, aby ste
mohli nechať krehkú kvetinu vašej ženskej energie kvitnúť a žiariť.
Je to všetko o spolupráci medzi energiami. Mužské a ženské energie
klesli dole v dlhom a bolestivom zápase. Zdvihnú sa tiež spolu,
pretože jedna nemôže byť vyvážená bez druhej. Teraz keď je ženská
energia pripravená povstať z popola ponižovania a útlaku, je tu
naliehavá potreba znovuzrodenia mužskej energie. Znovuzrodenie
mužského sa stane nakoniec viditeľným v kolektívnom meradle, ale
najprv sa prejaví v každom z vás samostatne, mužovi a žene. Vy všetci
ste držitelia týchto starobylých energií vo vás a je to vaše vrodené
právo urobiť ich partnerstvo rovným a radostným.
 
Z KNIHY PAMELY KRIBBE - SPRÁVY OD JEŽÍŠA