DVOJPLAMEN. INTEGRACE POLARIT. KOSMICKÝ ORGASMUS.

27.07.2018 21:08

LENKA SÝKOROVÁ - BARBARA MARCINIAK...

 Z knihy Poslové Úsvitu od Barbary Marciniak....♡
 
Dvojí plamen je mužský a ženský element sídlící v témže těle, ať jste fyzicky muž
či žena. Patriarchální společnost byla řízena mužským aspektem já, což jste byli vy všichni. Vy
všichni jste experimentovali s vědomím a učili jste sami sebe o tom, co funguje nejlépe, a
připravovali jste se tak na dobu, kdy ve svém těle zaženete oba plameny. V této době není
cílem hledat dvojí plamen jako partnera mimo vlastní osobnost, ale je tu pochopení, že je
integrací mužského a ženského já a zralosti všeho, co já vykonalo. Když jste v sobě
integrovali mužský a ženský element a aktivovali jste svůj vlastní dvojí plamen, pak už budete
hledat partnera, budete hledat někoho úplného, nikoli někoho, kdo bude plnit potřebu, kterou
jste nevzali na vědomí nebo kterou jste nesplnili sami.

 
Až se spojíte s oním dvojím plamenem v sobě, budete chápat onu intuitivní, s Bohyní
spojenou, životodárnou, senzitivní část sebe sama, stejně tak jako tu část své osobnosti,
která je silná, racionální a intelektuální. Tu, která souvisí s pozemskou rovinou, i tu, která je
na rovině spirituální. Až v sobě dokážete spojit tyto energie, bude nezbytně nutné, abyste
našli někoho, kdo má tytéž kvality. Nebudete se hodit k někomu, kdo není integrovaný a
celistvý.
 
Budete k sobě automaticky lidi přitahovat bez jakékoli námahy. Dokážete se do sebe
vzájemně zapojit z touhy a vážnosti, nikoli z potřeby. Dosáhnete něčeho, co jste dosud ve
vztahu nepovažovali za možnost, a dodáte vztahu úplně novou tvář, novou hranici, novou
definici. Stanete se vlastními modelovými rolemi nového typu vztahu. Mnozí z vás zjistí, že
instituce manželství ztratila smysl. Nebude se hodit pro to, co víte, a nebude splňovat to, jak
chcete žít.
 
Teď když jste všichni na cestě k integraci polarit v sobě, se před vámi budou znovu a
znovu vynořovat obtížné problémy. Vítejte složitou dobu, protože může být vaším nejlepším
učitelem. Zůstaňte soustředěni na váš osobní růst, vlastní cestu a vlastní osobnost, nikoli na
to, co dělají ostatní. Povolejte svůj vnitřní maskulinní a femininní princip a ustavte mezi nimi
dialog, aby mohly začít působit v partnerství a v souladu. Poskytněte sami sobě spoustu
lásky a povzbuzení. Domluvte si se sebou schůzku a řekněte: „Mám tě rád, já. Jsi báječné já.
Jsi jednička, nejlepší já na světě.“
 
Když sami sobě poskytnete důstojnost své lásky, jako byste byli členem královské rodiny
přijímajícím hold lidu, všechno se změní. Síla a integrace budou vaše, protože věříte v to,
čím jste, a máte se rádi. Když věříte v to, čím jste, a máte se rádi, všechno se vám začne
dařit. Nejtěžší pro většinu z vás je s odhodláním se přesvědčit, že si zasloužíte lásku. Nikdo
jiný vás milovat nemusí. Nejste tu proto, abyste sklízeli lásku od ostatních, ale abyste
přesvědčili sami sebe, že jste ji hodni.
 
Jste tu proto, abyste zvládli velice těžký úkol v systému, který je temný a poskytuje mizivý
přístup, stimulaci či informace o skutečném stavu. Jste tu proto, abyste dokázali nemožné.
Odhodláním mít rád sám sebe a jeho uskutečněním uděláte první krok, z něhož budete
každý den působit, a všechno se vám bude dařit. Stanete se celistvými a úplnými. Pak
budete připraveni pro pouto vztahu s jiným jedincem, který je rovněž celistvý a úplný, a tento
vztah vás zavede do neprobádaných oblastí.
 
(20)SEXUALITA – MOST K VYŠŠÍM ÚROVNÍM VĚDOMÍ……………..
 
I když vaši knihovnu strhali z polic a rozházeli a DNA byla rozštěpena, takže zbyly jen dva
řetězce s velmi málo údaji a velmi malou pamětí, sexualita zůstala ve fyzickém těle
nedotčena. Ponechali ji jako formu reprodukce, aby mohl celý druh zůstat v kontaktu se svou
podstatou a vstupovat do života. Velmi hluboko v mechanismu sexuality se skrývá frekvence,
jíž je možné dosáhnout a kterou vyhledávalo a nesprávně chápalo mnoho lidí. Nazývá se
orgasmus.
 
Původní smysl orgasmu byl zdeformován. Vaše tělo už zapomnělo na kosmický
orgasmus, jehož je schopno, protože společnost vás po tisíce let učila, že sexualita je
špatná. Museli jste se to učit, aby vás mohli lépe ovládat a byste nehledali svobodu
dosažitelnou prostřednictvím sexuality. Sexualita vás spojuje s frekvencí extáze, která vás
zase spojuje s vaším božským původem a s informacemi.
 
Sexualita byla na této planetě hodnocena velmi negativně a toto negativní hodnocení je
uloženo ve vaší buněčné paměti. Docházelo k tomu nejen v průběhu tohoto života. Střádání
negativního postoje probíhalo po tisíce let nepatřičného a nevhodného užívání. Je nezbytně
nutné, abyste v nynějším životě odstranili negativitu obklopující sexualitu a abyste si
vyzkoušeli, jak využíváte sexuální energii a sexuální vyjádření ve své multidimenzionální
osobnosti.
 
Sexuální části těla jsou cestami k rozkoši, která vytváří frekvence, jež uzdravují a stimulují
tělo a potenciálně je vedou k jeho vyššímu spirituálnímu já. Sexualita je na této planetě
natolik nesprávně chápána, že když ji nějaké dvě osoby sdílejí, jen zřídka je tu záměr spojit
s ní i spiritualitu. Sexualita invokuje spiritualitu, která je svobodná a která na sebe pohlíží
jako na stvořitelku. Velmi zřídka je však sexualita užívána jako most, který vás může dovést
k vyšším rovinám vědomí.
 
Hovořili jsem s množstvím jedinců, kteří využívají světlo. Od chvíle, kdy nalezli vhodného
partnera pro monogamní vztah, byli schopni dosáhnout velmi vysokých stavů bytí.
Monogamie velmi dobře funguje u většiny z vás, a to vzhledem k tomu, kde se vibračně
nalézáte. Když máte příliš mnoho partnerů, máte sklon nebýt zrovna upřímní a skrývat, kdo
jste: Tu a tam se podělíte, trochu tady, trochu tam rozséváte své símě. Nejlepší je být
s jednou osobou, ale neznamená to, že to má být táž osoba navždy. Buďte loajální, otevření
a sdílejte vše s osobou, s níž spolupracujete, a jděte s ní, jak nejdále můžete. Pokud je to
náhodou celý váš život, je to skvělé. Pokud ne, pak když nastane okamžik, kdy už
nekomunikujete a nesloužíte jeden druhému a kdy cítíte, že váš vztah už nemá na další
vývojový skok, ukončete jej a najděte jinou sobu, která pracuje s vaší vibrací.
 
Když spolupracujete intimně ve vzorci jedna plus jedna, získáváte důvěru. Většina z vás
má potíže s důvěrou v sebe sama, protože nemáte modelovou roli důvěry. O důvěře se
můžete něco naučit ve vztahu, protože vztah funguje jako zrcadlo, ukáže vám, co ze svého
hlediska vidět nemůžete. Když jste zahájili komunikaci v rámci sexuality a vytvořili hluboce
důvěrný vztah a když neužíváte sexualitu jako prostředek proti sblížení, uvidíte sebe mimo
sebe. Mnozí z vás užívali sexualitu jako prostředek proti sblížení a způsob, jak se vyhnout
důvěrnému vztahu, spíše než jako pomůcku k jeho vytvoření. Začnete přijímat energii,
hledíte si vzájemně do očí a začnete být celí rozpálení a vzrušení. A pak místo abyste se
vzájemně důvěrně a spirituálně zkoumali, uzavřete svá centra cítění, nasadíte si zbroj a
věnujete se mělkému genitálnímu sexu, protože vydat se hlubší cestou k plnému tělesnému
a plnému spirituálnímu spojení je pro vás příliš děsivé a příliš intenzivní. Někdy vám
vzrušující sex dává skvělý pocit a je báječný. My jednoduše říkáme, že jde o víc. Jde o
mnohem víc a netají to před vám nikdo jiný než vy sami a vaše přesvědčení a strach, který
máte z možnosti, že byste zbořili své hradby a hranice.
 
Mnohé vaše strachy jsou založeny na tom, co jste si pro sebe vytvořili a co jste udělali
ostatním v sexuálním životě. Vaše sexuální amnéza ovlivňuje všechny ostatní části vaší
duše, takže problémy vaší duše jsou hlasitě a jasně vysílány po celém vašem těle. Občas to
nechcete vidět, protože je to příliš bolestné, a vy to soudíte, jelikož si myslíte, že je to špatné.
Přestaňte soudit a zaujměte neutrální postoj k tomu, co jste udělali - ať už objevíte cokoli, ať
si to vypadá sebehnusněji, ať to vypadá jakkoli obtížně a nehledě na to, kolik porušení
pravidel to obnáší. Chápejte, že vaším cílem je získat data a pochopit své já.
 
Sexualita je frekvence. Představuje to, co vám nebylo odejmuto, přestože vaši historii,
vaše vzpomínky a vaši identitu kdosi odstranil a zpřeházel. Nedotčena zůstala jedině vaše
schopnost přijít na to, kým jste, skrze sexuální zkušenost. To vás ovšem nikdy neučili. My
tady budeme trochu bořit oltáře různých církví. Takže se omlouváme těm, kdo jsou v nějaké
církvi. Církve vznikly jako organizace - podniky ovládající náboženství a duchovní vývoj,
a navíc měly vytvořit pracovní místa, hierarchii a jakýsi klub. Jen velmi málo církví vzniklo
z úmyslu přinést lidem informaci. Obvykle neuvažujete o náboženství jako o něčem, co vám
přináší informace, že ? Jakékoli náboženství přinášející informace je náboženství působící
na vibraci pravdy.
 
Duchovní říše jsou místa existence, která jsou lidskému tělu nedostupná. Protože
sexualita byla pro lidi příležitostí získat zpět svou paměť nebo se spojit se svým spirituálním
já a spirituálním stvořitelem, případně najít cestu do spirituálního království, dříve
uzavřeného, vznikly církve, propagující sexualitu jako prostředek reprodukce. Učily, že
jediným důvodem, proč máte sexualitu, je vyrábět malé lidi………..